Email In PDF.

THÀNH VIÊN UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Chủ tịch
Lê Hữu Lộc

PCT thường trực
Hồ Quốc Dũng

PCT
Mai Thanh Thắng

PCT
Trần Thị Thu Hà

PCT
Ngô Đông Hải

ủy viên
Nguyễn Thúc Đĩnh

ủy viên
Nguyễn Văn Minh

ủy viên
Trương Thanh Kết

ủy viên
Trương Đức Nghĩa

ủy viên
Phan Văn Thanh

Phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

1. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 126 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, ngoại vụ, đầu tư phát triển, tôn giáo, tổ chức cán bộ, quân sự, bộ đội biên phòng, công an, thanh tra, thi hành án dân sự, Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng, phát triển khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông, Trưởng ban Ban chỉ đạo An toàn căn cứ sân bay Phù cát, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức của tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UB Mặt trận TQVN tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước UBND tỉnh và HĐND tỉnh, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về phụ trách các lĩnh vực được phân công,(theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND V/v phân công nhiệm vụ tạm thời các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng học lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp khóa IV) cụ thể như sau:

a) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng:

b) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Báo chí, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng. Phối hợp Công tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Dược học và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

c) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà: Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; biến đổi khí hậu, biển và hải đảo; khoa học - công nghệ; dân tộc - miền núi, Chương trình 30a, kinh tế HTX; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Trưởng ban thường trực công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách; theo dõi công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

d) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải: Làm nhiệm vụ Thường trực. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng; Công Thương, Điện lực, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường (trừ biến đổi khí hậu, biển và hải đảo), Xây dựng, Tư pháp, Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; Văn phòng UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính; theo dõi công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Luật gia và các Hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Các thành viên UBND tỉnh: Vừa chịu trách nhiệm đối với công việc chung của UBND tỉnh, vừa trực tiếp phụ trách các sở, ngành:

a) Ông Phan Văn Thanh, phụ trách Công an tỉnh.(bầu bổ sung vào tháng 12/2013)

b) Ông Trương Đức Nghĩa, phụ trách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (bầu bổ sung vào tháng 7/2012).

c) Ông Trương Thanh Kết, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh

d) Ông Lê Văn Minh, phụ trách Sở Nội vụ.

đ) Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư (bầu bổ sung vào tháng 7/2012).

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trưởng ban các Ban chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng

 

I. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc

1. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh;

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

3. Hội đồng Kỷ luật;

4. Hội đồng Xét bổ nhiệm thanh tra viên;

5. Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn;

6. Ban An toàn giao thông;

7. Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

8. Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh;

9. Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm;

10. Ban chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân;

11. Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

12. Ban chỉ đạo An toàn căn cứ sân bay Phù Cát;

13. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự;

14. Ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới;

15. Hội đồng xét tuyển công chức;

16. Ban chỉ đạo công tác nhân quyền tỉnh;

17. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh;

18. Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không cấp tỉnh;

19. Ban chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

II. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng

1. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh;

2. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính;

3. Ban chỉ đạo Thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế;

4. Ban chỉ đạo Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

5. Ban chỉ đạo 26, 127;

6. Ban chỉ đạo Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh;

7. Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

8. Ban chỉ đạo Thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh;

9. Hội đồng Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

10. Ban chỉ đạo Thực hiện hợp tác phát triển với các tỉnh Nam Lào;

11. Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh;

12. Hội đồng Tư vấn thuế;

13. Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

14. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân;

15. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật;

16. Ban chỉ đạo quản lý lưới điện cao áp;

17. Ban chỉ đạo dự án năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh;

18. Ban chỉ đạo thực hiện dự án VLAP;

19. Ban chỉ đạo xử lý lấn chiếm đất đai;

20. Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu;

21. Hội đồng định giá lưới điện hạ áp nông thôn;

22. Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB của tỉnh

III. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh;

2. Ban chỉ đạo Phòng cúm gia cầm và cúm A ở người

3. Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh;

4. Ban chỉ đạo phòng, chống mù lòa tỉnh;

5. Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh;

6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp của tỉnh;

7. Hội đồng Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh;

8. Ban chỉ đạo dự án hỗ trợ y tế Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB);

9. Ban chỉ đạo Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

10. Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh;

11. Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

12. Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá;

13. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;

14. Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hàng năm;

15. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số KHH gia đình tỉnh;

16. Ban chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 (gọi tắt là Đề án 32);

17. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

18. Ban chỉ đạo và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa;

19. Ban chỉ đạo Mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

20. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;

21. Hội đồng Xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia;

22. Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển;

23. Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường lớp học;

24. Ban chỉ đạo Năm Thanh niên;

25. Ban chỉ đạo Thực hiện chương trình của Tỉnh ủy về phát triển du lịch;

26. Ban chỉ đạo Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin;

27. Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực;

28. Ban chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh;

29. Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh.

IV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà

1. Ban chỉ đạo các dự án lâm nghiệp;

2. Ban chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

3. Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

4. Ban Quản lý dự án sinh kế nông thôn bền vững;

5. Ban chỉ đạo giảm nghèo;

6. Ban chỉ đạo Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

7. Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

8. Ban chỉ đạo kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học tỉnh;

9. Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2011 - 2013;

10. Ban Điều phối Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai;

11. Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn II

12. Ban chỉ đạo dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” tỉnh Bình Định.

13. Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn;

14. Hội đồng Quản lý Quỹ Khoa học công nghệ tỉnh

15. Hội đồng Khoa học xác định đề tài dự án cấp tỉnh

Nguồn: Quyết định số: 1651/QĐ-CTUBND ngày  21 tháng  7  năm 2011 và Quyết định số: 456/QĐ-UBND ngày 22 tahngs 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh