Email In PDF.

THÀNH VIÊN UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Chủ tịch
Hồ Quốc Dũng

Phó Chủ tịch thường trực
Mai Thanh Thắng

Phó Chủ tịch
Phan Cao Thắng

Phó Chủ tịch
Trần Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch
Ngô Đông Hải

Ủy viên
Nguyễn Thúc Đĩnh

Ủy viên
Lê Văn Minh

Ủy viên
Trương Thanh Kết

Ủy viên
Trần Thanh Sơn

Ủy viên
Phan Văn Thanh

Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 126 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, quân sự, bộ đội biên phòng, công an, thanh tra, thi hành án dân sự, tôn giáo, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, ngoại vụ, công tác cải cách hành chính. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UB Mặt trận TQVN tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước UBND tỉnh và HĐND tỉnh, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về phụ trách các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

a) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng: Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp công tác với Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Dược học và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp của tỉnh, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quản lý đô thị, Công nghiệp, Thương mại, Điện lực; Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. Phối hợp công tác với các Hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà: Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoa học - công nghệ; dân tộc - miền núi, biển Đông hải đảo, Chương trình 30a, kinh tế HTX; dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; theo dõi công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Phó Trưởng ban thường trực công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, Thuế, Hải quan; Tài nguyên và Môi trường, Phát triển quỹ đất, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Thông tấn Báo chí, Tư pháp; theo dõi công tác tiếp dân; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Phối hợp công tác với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Luật gia, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật và các Hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Các thành viên UBND tỉnh: Vừa chịu trách nhiệm đối với công việc chung của UBND tỉnh, vừa trực tiếp phụ trách các sở, ngành:

a) Ông Phan Văn Thanh, phụ trách Công an tỉnh.

b) Ông Trần Thanh Sơn, phụ trách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

c) Ông Trương Thanh Kết, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

d) Ông Lê Văn Minh, phụ trách Sở Nội vụ.

e) Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trưởng ban các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng

 

I. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng

1. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh;

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

3. Hội đồng Kỷ luật;

4. Hội đồng Xét bổ nhiệm thanh tra viên;

5. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

6. Ban An toàn giao thông;

7. Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững tỉnh Bình Định đến năm 2020;

8. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh;

9. Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh;

10. Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc;

11. Ban chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân;

12. Ban chỉ đạo Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam;

13. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự;

14. Hội đồng xét tuyển công chức;

15. Ban chỉ đạo công tác nhân quyền tỉnh;

16. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh;

17. Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không cấp tỉnh;

18. Ban chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn;

19. Ban chỉ đạo thực hiện hợp tác phát triển với các tỉnh Nam Lào;

20. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính;

21. Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

22. Một số lĩnh vực liên quan khác.

II. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh;

2. Ban chỉ đạo Phòng cúm gia cầm và cúm A ở người

3. Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh;

4. Ban chỉ đạo phòng, chống mù lòa tỉnh;

5. Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh;

6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp của tỉnh;

7. Hội đồng Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh;

8. Ban chỉ đạo dự án hỗ trợ y tế Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB);

9. Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

10. Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá;

11. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;

12. Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hàng năm;

13. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số KHH gia đình tỉnh;

14. Ban chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 (gọi tắt là Đề án 32);

15. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

16. Ban chỉ đạo và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa;

17. Ban chỉ đạo Mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

18. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;

19. Hội đồng Xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia;

20. Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển;

21. Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực;

22. Ban chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh;

23. Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh;

24. Ban chỉ đạo dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng;

25. Ban Quản lý Quỹ việc làm cho người khuyết tật;

26. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú;

27. Một số lĩnh vực liên quan khác.

III. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng

1. Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

2. Ban chỉ đạo Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

3. Ban chỉ đạo 389;

4. Ban chỉ đạo an toàn căn cứ sân bay Phù Cát;

5. Ban chỉ đạo Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh;

6. Ban chỉ đạo phát triển hàng xuất khẩu tỉnh;

7. Hội đồng Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

8. Ban chỉ đạo quản lý lưới điện cao áp;

9. Ban chỉ đạo dự án năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh;

10. Hội đồng định giá lưới điện hạ áp nông thôn;

11. Ban chỉ đạo Thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế;

12. Một số lĩnh vực liên quan khác

IV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà

1. Ban chỉ đạo giảm nghèo;

2. Ban chỉ đạo các dự án lâm nghiệp;

3. Ban chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

4. Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

5. Ban Quản lý dự án sinh kế nông thôn bền vững;

6. Ban chỉ đạo Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

7. Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

8. Ban chỉ đạo kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học tỉnh;

9. Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2011 - 2013;

10. Ban Điều phối Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai;

11. Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn II;

12. Ban chỉ đạo dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” tỉnh Bình Định;

13. Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn;

14. Hội đồng Quản lý Quỹ Khoa học công nghệ tỉnh;

15. Hội đồng Khoa học xác định đề tài dự án cấp tỉnh;

16. Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu;

17. Một số lĩnh vực liên quan khác.

V. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải

1. Ban chỉ đạo Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

2. Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh;

3. Ban chỉ đạo Thực hiện chương trình của Tỉnh ủy về phát triển du lịch;

4. Ban chỉ đạo Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin;

5. Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

6. Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh;

7. Hội đồng Tư vấn thuế;

8. Hội đồng Quản lý Quỹ Môi trường tỉnh;

9. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân;

10. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật;

11. Ban chỉ đạo thực hiện dự án VLAP;

12. Ban chỉ đạo xử lý lấn chiếm đất đai;

13. Ban chỉ đạo xây dựng các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh;

14. Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

15. Một số lĩnh vực liên quan khác.

Nguồn: Quyết định số: 4078/QĐ-CTUBND ngày  08 tháng  12  năm 2014  của Chủ tịch UBND tỉnh