Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Email In PDF.

Giám đốc:

+ Ông: Phạm Vĩnh Thái

Điện thoại: 0913432816

Các Phó Giám đốc:

+ Ông: Nguyễn Công Sơn

Điện thoại: 056.3822793 - 0913416734

+ Ông: Lê Đức Nhã

Điện thoại:056.3822309

+ Ông: Nguyễn Minh Phương

Điện thoại:056.3822763

Ghi chú: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh