Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Email In PDF.

Giám đốc:

+ Ông: Phạm Vĩnh Thái

  Điện thoại: 0913432816

Các Phó Giám đốc:

+ Ông: Nguyễn Công Sơn

  Điện thoại: 056.3822793 - 0913416734

+ Ông: Đinh Võ Hiền Lương

  Điện thoại: 056.3828608 - 0905003899

Ghi chú: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh