Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 09/05/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1638/UBND-KTN về việc đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ  thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) lần đầu đối với tất cả các loại đất, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận trong năm 2013 với các giải pháp sau đây: 

Rà soát, thống kê đầy đủ số lượng thửa đất cần cấp Giấy chứng nhận theo từng loại đất cho từng đối tượng: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; giao chỉ tiêu lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho từng xã, phường, thị trấn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thực hiện từng quý trong năm 2013, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 10 năm 2013; các địa phương đã có bản đồ địa chính chính quy thì tiến hành cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ và thực hiện việc đăng ký biến động đất đai theo quy định. Các địa phương chưa có bản đồ địa chính chính quy thì sử dụng các loại bản đồ hiện có như: bản đồ giải thửa (còn gọi là bản đồ 299), bản đồ địa chính đất lâm nghiệp (đo vẽ theo Dự án 672) để tiến hành chỉnh lý hoặc trích đo bản đồ theo phương pháp đo vẽ độc lập để cấp Giấy chứng nhận; các địa phương đang thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (Dự án VLAP) phải huy động lực lượng tập trung phục vụ kịp thời công tác xét duyệt hồ sơ để bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2013, sau khi ký Giấy chứng nhận thì trao ngay giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp lấn chiếm đất đai, giao đất không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định được xét cho tồn tại theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh; các hộ gia đình, cá nhân chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ; trong năm 2013 cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các trường hợp đủ điều kiện. Những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp nếu người sử dụng đất chưa có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận thì giải quyết sau.

Yêu cầu các tổ chức đang sử dụng đất thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định; bổ sung nhân lực, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, bố trí đủ kinh phí cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký biến động đất đai, xây dựng và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; điều chỉnh, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương trong năm 2013 cho từng xã, phường, thị trấn để thực hiện cấp Giấy chứng nhận gắn với chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận đã giao, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Trường hợp không bố trí đủ kinh phí, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, giải quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm những tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai ở cấp xã và cấp huyện nhằm phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức đang sử dụng đất và phải hoàn thành trong năm 2013. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí cho các địa phương đã bố trí tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng không đủ để đầu tư cho công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; bố trí kinh phí cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí đối ứng cho Dự án VLAP.

 TT

VP UBND tỉnh