Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động GDTP trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 15/05/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế gồm 3 chương và 13 điều.  Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, cơ chế và trách nhiệm trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Áp dụng cho các đối tượng là  các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp phải nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm kết quả phối hợp đạt chất lượng, hiệu quả và thời gian yêu cầu. Bảo đảm tính khách quan và phù hợp với điều kiện, quy trình, quy chuẩn chuyên môn của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp. Khi có vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

          Nội dung và trách nhiệm phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp gồm các nội dung: Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp, quy hoạch tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn trên cơ sở đánh giá, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở từng giai đoạn trên địa bàn tỉnh; tăng cường, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ người giám định tư pháp. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác giám định tư pháp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất và tinh thần đối với cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình. Tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho người giám định tư pháp và người trực tiếp tham gia công tác giám định tư pháp. Hỗ trợ về mặt pháp lý đối với người giám định tư pháp thuộc các sở, ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp khi nhận được trưng cầu giám định. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; thực hiện các vấn đề có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật giám định tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Trưng cầu giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các sở, ngành chuyên môn, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn, người giám định tư pháp. Việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.    

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

 

LQ