Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/05/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, Quy chế gồm 6 chương và 24 điều. Chương I là những quy định chung về phạm vi điều chỉnh; Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN; Lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN. Chương II là vận động, đàm phán và ký kết các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài gồm Công tác vận động viện trợ PCPNN; Đàm phán, ký kết viện trợ PCPNN.Chương III là thẩm định, phê duyệt các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài gồm: đầu mối tiếp nhận thẩm định các khoản viện trợ PCPNN; Thẩm quyền phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN; Cơ quan chủ trì thẩm định; Quy trình thẩm định; Thời gian thẩm định. Chương IV thực hiện và giám sát thực hiện các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài gồm: Chủ khoản viện trợ PCPNN; Ban Quản lý chương trình, dự án viện trợ PCPNN (Ban QLDA);Báo cáo quản lý, thực hiện các khoản viện trợ PCPNN; Kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN. Chương V là quản lý nhà nước về viện trợ phi Chính phủ nước ngoài gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính; Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Ngoại vụ ; Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an tỉnh;Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ;Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp; Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND các huyện, thị xã, thành phố Quy Nhơn; Nhiệm vụ và quyền hạn của Các sở, ngành liên quan. Chương VI là điều khoản thi hàn.

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có sử dụng vốn viện trợ PCPNN có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các quy định sau đây để tổ chức thực hiện: Nghị định của Chính phủ số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đối với các khoản viện trợ PCPNN đang thực hiện được phê duyệt theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. Đối với các khoản viện trợ PCPNN thực hiện dở dang thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ đã phê duyệt trước đây, không phải trình duyệt lại hồ sơ theo quy định tại Quyết định này. Đối với các khoản viện trợ PCPNN đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất, đàm phán thì phải thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn cần thay đổi, bổ sung, các ngành các cấp, đơn vị có văn bản góp ý để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp

 

 

LQ