Thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bình Định

In PDF.

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Bình Định; Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả thi tuyển và phúc khảo kết quả thi tuyển.