Báo cáo tổng kết công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Email In PDF.

Kính gửi:

 Tiểu ban Chỉ đạo, giải quyềt khiếu nại, tố cáo về bầu cử của Hội đồng bầu cử Trung ương.

Thực hiện Công văn số 427/HĐBC- GQKNTC ngày 30/5/2011 của Tiểu ban Chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử của Hội đồng bầu cử về việc tổng kết công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, UBND tỉnh báo cáo như sau:

1. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

          Tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài có tăng, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải toả, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản; một số trường hợp công dân không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong việc khiếu nại, tố cáo, bị các phần tử xấu kích động, xúi giục, lôi kéo tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp, có hành vi quá khích, gây tác động xấu đến tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Để khắc phục tình hình trên, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, mặt trận, các đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường công tác lãnh đạo trong công tác bầu cử và tổ chức tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức bầu cử và người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

2. Công tác chỉ đạo và triển khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chỉ thị 04 - CT/TU ngày 14/2/2011, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-CTUBND ngày 14/2/2011 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác; tăng cường nhiệm vụ theo dõi địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh để hướng dẫn, đôn đốc và tham gia chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân trước và trong thời gian bầu cử; rà soát thống kê, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân có liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; biên soạn nội dung tài liệu tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử cho các địa phương trong tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và tham gia chỉ đạo cho các huyện và thành phố Quy Nhơn bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên để nhận đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác tổ chức bầu cử và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2011- 2016.

          3. Kết quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

3.1. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, các cơ quan chức năng cấp tỉnh và tất cả 10 huyện và thành phố Quy Nhơn đều bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên để nhận đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác tổ chức bầu cử và người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

3.2. Tính đến ngày 12/5/2011, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận 33 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị có liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phát sinh tại các huyện, thành phố. Qua phân tích 33 đơn tiếp nhận cho thấy:

- Có 5 đơn khiếu nại chiếm 15,1%, có 15 đơn tố cáo chiếm 45,5%, có 13 đơn phản ảnh, kiến nghị chiếm 39,4%.

- Có 4 đơn nặc danh không đủ điều kiện xem xét, giải quyết.

- Nội dung khiếu nại, tố cáo có liên quan đến 32 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 05 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã giải quyết xong 33/33 vụ việc đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho thấy: có 80% số vụ khiếu nại sai, có 20% số vụ khiếu nại có đúng có sai; có 80% số vụ tố cáo sai, có 20% số vụ tố cáo đúng; có 53,8% số kiến nghị, phản ánh sai, có 38,5% số kiến nghị, phản ánh đúng, có 7,7% số kiến nghị, phản ánh có đúng, có sai.

Kết quả theo dõi số người ứng cử có đơn khiếu nại, tố cáo cho thấy:

- Có 02 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã do có sai phạm trong quá trình công tác, Tổ bầu cử đã đưa ra khỏi danh sách ứng cử chính thức, có 05 người xin rút tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 01 người xin rút tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

- Có 25 người tiếp tục ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 04 người tiếp tục ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Kết quả bầu cử có 24 người trúng cử Hội đồng nhân dân cấp xã và có 03 người trúng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện.

3.3. Từ ngày 13/5/2011 đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục phân công các thành viên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở và phân công thành viên nhận và đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử, nhưng thực tế không có đơn phát sinh.

4. Nhận xét đánh giá chung.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo và Hội đồng bầu cử Trung ương, Ban chỉ đạo và Hội đồng bầu cử tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 ngay từ giữa tháng 02/2011 với tinh thần khẩn trương theo đúng trình tự và thời gian quy định.

Các đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử tập trung chủ yếu là khiếu nại, tố cáo đối với những người ứng cử đại biểu cấp xã đều đã được các cơ quan chức năng xác minh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài việc chủ động kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khiếu kiện bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, không để xảy ra trình trạng phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội trước và trong quá trình bầu cử./.